Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych ogłasza nabór na stanowisko młodszego opiekuna. 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe ……………………………………………………………………………. 2. Imiona rodziców …………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………
4. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………………..………….
5. Miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, telefon ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 6. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)
7. Wykształcenie uzupełniające …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo
jazdy, obsługa komputera)……………………………………………………..…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………....................................................................
......................................................................................................................................................
10. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ……. nr.……....wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………. albo innym dowodem tożsamości……………………………………………………………………………………………....
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych i przetwarzania ich dla potrzeb własnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U.2016r poz. 922 z późn. zm.)
……………………………………… …………………………………………………………
miejscowość i data podpis osoby składającej kwestionariusz
*Właściwe podkreślić

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………..…..
(seria i numer dowodu osobistego)
wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………..………
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego stanowiącego, że „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
oświadczam, że
- posiadam obywatelstwo polskie,
- nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
- posiadam nieposzlakowaną opinie.
………………………………………………………….. …………………………………………………………..
(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)


Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony dnia 5 marca 1990r - Uchwałą nr Z/58/90 Miejskiej Rady Narodowej w Łaziskach Górnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza:

poniedziałek: od 7:30 do 9:00; od 10:00 do 17:00

wtorek - piątek: od 7:30 do 15:30

Nowe numery telefonów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych
 
 
polecamy:
Energetyków 5,
43-170 Łaziska Górne
e-mail: opslaziskag@post.pl
tel. 32 326 23 40, 32 326 23 42
Projekt i wykonanie: